Εντερική σίτιση

shutterstock_241523170

Σε ορισμένες κλινικές καταστάσεις, λόγω παθολογικών ή χειρουργικών αιτιών, η διατροφή από του στόματος δεν είναι εφικτή. Τότε συστήνεται η σίτιση διαμέσου ρινογαστρικού/νηστιδικού καθετήρα, γαστροστομίας ή νηστιδοστομίας, ανάλογα με το σημείο του γαντρεντερικού σωλήνα που είναι λειτουργικό και προσπελάσιμο.

Η διατροφή μέσω καθετήρα μπορεί να είναι ολική ή μερική με συγχορήγηση από του στόματος ή μέσω φλέβας (παρεντερική διατροφή). Συστήνεται η χορήγηση ειδικών σκευασμάτων διατροφής και προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς ανάλογα με την κλινική του κατάσταση.

Η μέθοδος χορήγησης ποικίλει και βασίζεται στον όγκο του διαλύματος, την κλινική κατάσταση του ασθενούς, την ανεκτικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα αλλά και την καθημερινότητα του ασθενούς. Έτσι η σίτιση μπορεί να είναι διακεκομμένη, ολονύχτια, συνεχής ή bolus (με σύριγγα). Σε κάθε περίπτωση το πλάνο σίτισης μέσω καθετήρα χρήζει παρακολούθησης από Διεπιστημονική Ομάδα.